Prejsť na obsah
Badoo » Podmienky a pravidlá

Podmienky a pravidlá

Posledná aktualizácia: máj 12, 2020

Pred používaním týchto Podmienok používania (ďalej len "Podmienky", "Podmienky") si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. https://badoo.online/ webové stránky (ďalej len "služba"), ktoré prevádzkuje spoločnosť Badoo ("my", "nás" alebo "naše").

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré pristupujú k Službe alebo ju používajú.

Prístupom k službe alebo jej používaním súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou podmienok, nesmiete mať prístup k službe.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov strana.

Obsah pre dospelých

Upozorňujeme, že Badoo a všetky webové stránky uvedené na Badoo môžu zobrazovať scény s nahotou a grafickým obsahom pre dospelých, a preto sú určené len pre dospelých. Návštevníci Badoo berú na vedomie, že všetok sexuálne explicitný obsah je vytvorený a poskytnutý webovými stránkami tretích strán. Badoo nevytvára žiadny sexuálne explicitný obsah a funguje len ako informačná webová stránka, ktorá opisuje obsah, ktorý je dostupný na internete, a prináša svojim čitateľom skutočné príklady z hodnotených webových stránok. Tento obsah nie je určený pre maloletých; zabezpečte, aby maloletí nemali prístup na tieto webové stránky.

Návštevou stránky Badoo používateľ vyhlasuje, že dosiahol vek, ktorý sa v krajine jeho bydliska vyžaduje na prezeranie materiálov s tematikou pre dospelých.

POŽIADAVKA VEKU A SÚHLAS POUŽÍVATEĽA SO ZOBRAZENÍM SEXUÁLNE EXPLICITNÉHO MATERIÁLU

POUŽÍVATEĽ MUSÍ MAŤ NAJMENEJ 18 ROKOV A MUSÍ BYŤ DOSPELÝ (21 ROKOV V ŠTÁTOCH AL, MS, NE, WY A V INÝCH ŠTÁTOCH, KDE 18 ROKOV NIE JE VEK PLNOLETOSTI), ABY MOHOL VSTÚPIŤ NA TÚTO WEBOVÚ LOKALITU A POUŽÍVAŤ JU. TÁTO WEBOVÁ LOKALITA NIE JE URČENÁ ANI NAVRHNUTÁ PRE NEPLNOLETÉ OSOBY. WEBOVÁ LOKALITA OBSAHUJE NAHOTU, SEXUÁLNE OBRÁZKY A EROTICKÝ MATERIÁL A SPRÍSTUPŇUJE TAKÝTO MATERIÁL NA POUŽÍVANIE A POTEŠENIE SVOJICH NÁVŠTEVNÍKOV. AK POUŽÍVATEĽ NEMÁ ASPOŇ 18 ROKOV (21 ROKOV V ŠTÁTOCH AL, MS, NE, WY A NA VŠETKÝCH OSTATNÝCH MIESTACH, KDE 18 ROKOV NIE JE VEK PLNOLETOSTI) ALEBO HO TAKÝTO EXPLICITNÝ SEXUÁLNY OBSAH URÁŽA, NA TÚTO WEBOVÚ LOKALITU NEVSTUPUJTE.

VSTUPOM NA WEBOVÚ STRÁNKU POUŽÍVATEĽ ROBÍ TIETO VYHLÁSENIA: "POD TRESTOM KRIVEJ PRÍSAHY VYHLASUJEM, ŽE OD TOHTO OKAMIHU SOM DOSPELÝ/Á, MÁM MINIMÁLNE 18 ROKOV (21 ROKOV V ŠTÁTOCH AL, MS, NE, WY A NA VŠETKÝCH OSTATNÝCH MIESTACH, KDE 18 ROKOV NIE JE VEK PLNOLETOSTI). SĽUBUJEM, ŽE NEDOVOLÍM ŽIADNEJ OSOBE (OSOBÁM) MLADŠEJ (MLADŠÍM) AKO 18 ROKOV (21 ROKOV V ŠTÁTOCH AL, MS, NE, WY A NA AKÝCHKOĽVEK INÝCH MIESTACH, KDE 18 ROKOV NIE JE VEKOM PLNOLETOSTI) PRÍSTUP K ŽIADNYM MATERIÁLOM OBSIAHNUTÝM NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE. BERIEM NA VEDOMIE, ŽE PRI VSTUPE NA TÚTO WEBOVÚ LOKALITU BUDEM VYSTAVENÝ VIZUÁLNYM OBRAZOM, SLOVNÝM OPISOM A ZVUKOVÝM PREJAVOM SEXUÁLNE ORIENTOVANEJ, OTVORENE EROTICKEJ POVAHY, KTORÉ MÔŽU ZAHŔŇAŤ GRAFICKÉ VIZUÁLNE ZOBRAZENIA A OPISY NAHOTY A SEXUÁLNYCH AKTIVÍT. ROZHODUJEM SA TAK DOBROVOĽNE, PRETOŽE SI CHCEM POZRIEŤ, PREČÍTAŤ A/ALEBO VYPOČUŤ RÔZNE MATERIÁLY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII, PRE SVOJE OSOBNÉ POTEŠENIE, INFORMÁCIU A/ALEBO VZDELÁVANIE. MOJA VOĽBA JE PREJAVOM MÔJHO ZÁUJMU O SEXUÁLNE ZÁLEŽITOSTI, KTORÝ JE PODĽA MÔJHO NÁZORU ZDRAVÝ A NORMÁLNY A KTORÝ PODĽA MOJICH SKÚSENOSTÍ VO VŠEOBECNOSTI ZDIEĽAJÚ PRIEMERNÍ DOSPELÍ ĽUDIA V MOJEJ KOMUNITE. SOM OBOZNÁMENÝ S NORMAMI V MOJEJ KOMUNITE, POKIAĽ IDE O AKCEPTÁCIU TAKÝCHTO SEXUÁLNE ORIENTOVANÝCH MATERIÁLOV, A MATERIÁLY, KTORÉ OČAKÁVAM, ŽE SA S NIMI STRETNEM, SÚ V RÁMCI TÝCHTO NORIEM. PODĽA MÔJHO NÁZORU PRIEMERNÁ DOSPELÁ OSOBA V MOJEJ KOMUNITE AKCEPTUJE KONZUMÁCIU TAKÝCHTO MATERIÁLOV DOBROVOĽNÝMI DOSPELÝMI OSOBAMI ZA OKOLNOSTÍ, AKO JE TÁTO, KTORÉ POSKYTUJÚ PRIMERANÚ IZOLÁCIU OD MATERIÁLOV PRE NEPLNOLETÉ OSOBY A NEDOBROVOĽNÉ DOSPELÉ OSOBY, A NEPOVAŽUJE TAKÉTO MATERIÁLY ZA VZBUDZUJÚCE PRUDÉRNY ZÁUJEM ALEBO ZJAVNE URÁŽLIVÉ. ĎALEJ VYHLASUJEM A ZARUČUJEM, ŽE SOM NEOZNÁMIL ŽIADNEMU VLÁDNEMU ORGÁNU VRÁTANE POŠTOVEJ SLUŽBY USA, ŽE SI NEŽELÁM DOSTÁVAŤ SEXUÁLNE ORIENTOVANÉ MATERIÁLY."

GEOGRAFICKÉ OBMEDZENIA

POUŽÍVATEĽ NESMIE VSTÚPIŤ, PREZERAŤ, SŤAHOVAŤ ALEBO SLEDOVAŤ TÚTO WEBOVÚ LOKALITU ZO ŽIADNEJ KRAJINY, ŠTÁTU, OKRESU ALEBO MIESTA, KDE JE TO V ROZPORE S MIESTNYMI ZÁKONMI A PREDPISMI.

Vyhlásenie 18 USC 2257

Spoločnosť Badoo nie je výrobcom žiadneho obsahu pre dospelých ani sexuálnych obrázkov, ktoré sa nachádzajú na webovej lokalite. Spoločnosť Badoo dodržiava ustanovenia § 2257 zákona 18 U.S.C. a všetky jeho predpisy. Pokiaľ môže spoločnosť Badoo zistiť, všetky modelky, ktoré sa zjavne zúčastňujú na akomkoľvek sexuálnom zobrazení alebo akte, mali v čase vytvorenia týchto obrázkov najmenej 18 rokov.

Badoo sa opiera o nasledujúce rozhodnutie Odvolacieho súdu Spojených štátov amerických pre desiaty obvod vo veci Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998) na splnenie všetkých zákonných povinností týkajúcich sa 18 U.S.C. § 2257 a vychádza z právneho rozhodnutia, v ktorom sa uvádza, že subjekty, ktoré nemajú žiadnu úlohu pri "najímaní, uzatváraní zmlúv, riadení alebo inom zabezpečovaní účasti" modelov alebo účinkujúcich, sú oslobodené od požiadaviek na uchovávanie záznamov podľa 18 U.S.C. § 2257.

Autorské práva a ochranné známky

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky materiály vrátane, ale bez obmedzenia, log, názvov značiek, obrázkov, dizajnov, fotografií, videoklipov a písomných a iných materiálov, ktoré sa objavujú ako súčasť našej webovej lokality, sú autorskými právami, ochrannými známkami, servisnými značkami, obchodným oblečením a/alebo iným duševným vlastníctvom, či už registrovaným alebo neregistrovaným ("duševné vlastníctvo"), ktoré vlastní, kontroluje alebo licencuje spoločnosť Badoo. Naša webová lokalita ako celok je chránená autorskými právami a obchodným odevom. Nič na našej webovej lokalite by sa nemalo chápať ako udelenie, implicitné, nepriame alebo iné, akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akéhokoľvek duševného vlastníctva zobrazeného alebo použitého na našej webovej lokalite bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka duševného vlastníctva. Spoločnosť Badoo agresívne presadzuje svoje práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu zákona. Názvy a logá spoločnosti Badoo sa nesmú používať žiadnym spôsobom, vrátane reklamy alebo propagácie týkajúcej sa distribúcie materiálov na našej webovej lokalite, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Badoo. Spoločnosť Badoo zakazuje používať akékoľvek logo spoločnosti Badoo alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností ako súčasť odkazu na akúkoľvek Webovú stránku alebo z nej, pokiaľ spoločnosť Badoo takýto odkaz vopred písomne neschváli. Spravodlivé používanie duševného vlastníctva spoločnosti Badoo si vyžaduje náležité potvrdenie. Iné názvy produktov a spoločností uvedené na našich webových stránkach môžu byť duševným vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré spoločnosť Badoo nevlastní ani nekontroluje.

Spoločnosť Badoo nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Badoo nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za žiadne škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby dostupné na takýchto webových stránkach alebo službách alebo ich prostredníctvom.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých webových lokalít alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi USA bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.

Ak nebudeme presadzovať žiadne právo alebo ustanovenie týchto Podmienok, nebude to považované za vzdanie sa týchto práv. Ak súd rozhodne, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostávajú v platnosti. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej Služby a nahrádzajú a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré sme mohli mať medzi sebou v súvislosti so Službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto podmienky podľa vlastného uváženia. Ak je revízia podstatná, budeme sa snažiť poskytnúť oznámenie aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. O tom, čo predstavuje podstatnú zmenu, rozhodujeme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej služby po nadobudnutí účinnosti týchto zmien súhlasíte s tým, že sa budete riadiť zmenenými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, prestaňte službu používať.