Přeskočit na obsah
Badoo » Podmínky a pravidla

Podmínky a pravidla

Poslední aktualizace: květen 12, 2020

Před použitím těchto Podmínek a ustanovení (dále jen "Podmínky", "Podmínky") si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky a ustanovení. https://badoo.online/ webové stránky (dále jen "služba") provozované společností Badoo ("my", "nás" nebo "naše").

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují ke službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s jakoukoli částí podmínek nesouhlasíte, nesmíte ke službě přistupovat.

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránkách Zásady ochrany osobních údajů strana.

Obsah pro dospělé

Upozorňujeme, že Badoo a všechny webové stránky uvedené na Badoo - mohou zobrazovat scény s nahotou a grafickým obsahem pro dospělé, a proto jsou určeny pouze pro dospělé publikum. Návštěvníci Badoo berou na vědomí, že veškerý sexuálně explicitní obsah je vytvořen a poskytován webovými stránkami třetích stran. Badoo nevytváří žádný sexuálně explicitní obsah a funguje pouze jako informativní webová stránka, která popisuje obsah, který je dostupný na internetu, a přináší svým čtenářům reálné ukázky z recenzovaných webových stránek. Tento obsah není určen nezletilým; zajistěte, aby nezletilí neměli na tyto webové stránky přístup.

Návštěvou Badoo uživatel prohlašuje, že dosáhl věku, který je v zemi jeho bydliště zákonem vyžadován pro prohlížení materiálů s tematikou pro dospělé.

POŽADAVEK NA VĚK A SOUHLAS UŽIVATELE SE ZOBRAZENÍM SEXUÁLNĚ EXPLICITNÍHO MATERIÁLU.

PRO VSTUP NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ MUSÍ BÝT UŽIVATELI ALESPOŇ 18 LET A MUSÍ BÝT DOSPĚLÝ (21 LET V AL, MS, NE, WY A V JAKÉMKOLI JINÉM MÍSTĚ, KDE 18 LET NENÍ PLNOLETOST). TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEJSOU URČENY ANI NAVRŽENY PRO NEZLETILÉ. WEBOVÉ STRÁNKY OBSAHUJÍ NAHOTU, SEXUÁLNÍ OBRÁZKY A EROTICKÝ MATERIÁL A ZPŘÍSTUPŇUJÍ TAKOVÝ MATERIÁL PRO POUŽITÍ A POTĚŠENÍ SVÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. POKUD UŽIVATELI NENÍ ALESPOŇ 18 LET (21 LET V AL, MS, NE, WY A V JAKÉMKOLI JINÉM MÍSTĚ, KDE 18 LET NENÍ VĚK PLNOLETOSTI) NEBO POKUD HO TAKOVÝ EXPLICITNÍ SEXUÁLNÍ OBSAH URÁŽÍ, NA WEBOVÉ STRÁNKY NEVSTUPUJTE.

VSTUPEM NA WEBOVÉ STRÁNKY UŽIVATEL ČINÍ NÁSLEDUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ: "POD TRESTEM KŘIVÉ PŘÍSAHY PŘÍSAHÁM/PROHLAŠUJI, ŽE JSEM V TOMTO OKAMŽIKU DOSPĚLÝ/Á A JE MI NEJMÉNĚ 18 LET (21 LET V AL, MS, NE, WY A NA VŠECH DALŠÍCH MÍSTECH, KDE 18 LET NENÍ PLNOLETOST). SLIBUJI, ŽE NEDOVOLÍM, ABY OSOBY MLADŠÍ 18 LET (21 LET V AL, MS, NE, WY A NA JAKÉMKOLI JINÉM MÍSTĚ, KDE 18 LET NENÍ PLNOLETOST) MĚLY PŘÍSTUP K JAKÝMKOLI MATERIÁLŮM OBSAŽENÝM NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. BERU NA VĚDOMÍ, ŽE PŘI VSTUPU NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDU VYSTAVEN VIZUÁLNÍM OBRAZŮM, SLOVNÍM POPISŮM A ZVUKOVÝM ZÁZNAMŮM SEXUÁLNĚ ORIENTOVANÉ, OTEVŘENĚ EROTICKÉ POVAHY, KTERÉ MOHOU ZAHRNOVAT GRAFICKÁ VIZUÁLNÍ ZOBRAZENÍ A POPISY NAHOTY A SEXUÁLNÍCH AKTIVIT. ROZHODUJI SE TAK DOBROVOLNĚ, PROTOŽE SI CHCI PROHLÍŽET, ČÍST A/NEBO POSLOUCHAT RŮZNÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU K DISPOZICI, PRO SVÉ OSOBNÍ POTĚŠENÍ, INFORMACE A/NEBO VZDĚLÁNÍ. MOJE VOLBA JE PROJEVEM MÉHO ZÁJMU O SEXUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI, KTERÝ JE PODLE MÉHO NÁZORU ZDRAVÝ A NORMÁLNÍ A KTERÝ PODLE MÝCH ZKUŠENOSTÍ OBECNĚ SDÍLEJÍ PRŮMĚRNÍ DOSPĚLÍ LIDÉ V MÉ KOMUNITĚ. JSEM OBEZNÁMEN S NORMAMI V MÉ KOMUNITĚ, POKUD JDE O PŘIJÍMÁNÍ TAKOVÝCH SEXUÁLNĚ ORIENTOVANÝCH MATERIÁLŮ, A MATERIÁLY, KTERÉ OČEKÁVÁM, ŽE SE S NIMI SETKÁM, JSOU V RÁMCI TĚCHTO NOREM. PODLE MÉHO NÁZORU PRŮMĚRNÝ DOSPĚLÝ ČLOVĚK V MÉ KOMUNITĚ AKCEPTUJE KONZUMACI TAKOVÝCH MATERIÁLŮ DOBROVOLNÝMI DOSPĚLÝMI OSOBAMI ZA TAKOVÝCH OKOLNOSTÍ, JAKO JE TATO, KTERÉ NABÍZEJÍ PŘIMĚŘENOU IZOLACI OD MATERIÁLŮ PRO NEZLETILÉ A NEDOBROVOLNÉ DOSPĚLÉ OSOBY, A NESHLEDÁ TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ BY VZBUZOVALY CHLÍPNÝ ZÁJEM NEBO BYLY ZJEVNĚ URÁŽLIVÉ. DÁLE PROHLAŠUJI A ZARUČUJI, ŽE JSEM NEOZNÁMIL/A ŽÁDNÉMU VLÁDNÍMU ORGÁNU, VČETNĚ POŠTOVNÍ SLUŽBY USA, ŽE SI NEPŘEJI DOSTÁVAT SEXUÁLNĚ ORIENTOVANÉ MATERIÁLY."

GEOGRAFICKÁ OMEZENÍ

UŽIVATEL NESMÍ VSTUPOVAT, PROHLÍŽET, STAHOVAT NEBO SLEDOVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY Z JAKÉKOLI ZEMĚ, STÁTU, OKRESU NEBO MÍSTA, KDE JE TO V ROZPORU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY.

Prohlášení 18 USC 2257

Společnost Badoo není producentem žádného obsahu pro dospělé ani sexuálních obrázků, které se na těchto webových stránkách nacházejí. Společnost Badoo dodržuje ustanovení § 2257 zákona USA a všechny jeho předpisy. Pokud může společnost Badoo zjistit, všem modelkám a modelům, kteří se zjevně účastní jakéhokoli sexuálního zobrazení nebo aktu, bylo v době vytvoření těchto snímků nejméně 18 let.

Badoo se opírá o následující rozhodnutí Odvolacího soudu Spojených států pro desátý obvod ve věci Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3.d 804, 808 (10th Cir 1998) ke splnění všech zákonných povinností týkajících se § 2257 zákona 18 U.S.C. a vychází z právního rozhodnutí, podle něhož subjekty, které se nepodílejí na "najímání, uzavírání smluv, řízení nebo jiném zajišťování účasti" modelů nebo účinkujících, jsou vyňaty z požadavků na vedení záznamů podle § 2257 zákona 18 U.S.C..

Autorská práva a ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, všechny materiály, včetně mimo jiné log, názvů značek, obrázků, návrhů, fotografií, videoklipů a písemných a jiných materiálů, které se objevují jako součást našich webových stránek, jsou autorskými právy, ochrannými známkami, značkami služeb, obchodním oblečením a/nebo jiným duševním vlastnictvím, ať už registrovaným nebo neregistrovaným ("duševní vlastnictví"), které vlastní, kontroluje nebo na ně má licenci společnost Badoo. Naše Webové stránky jako celek jsou chráněny autorským právem a ochrannou známkou. Nic na našich Webových stránkách by nemělo být vykládáno jako udělení, implicitně, zprostředkovaně nebo jinak, jakékoliv licence nebo práva na použití jakéhokoliv Duševního vlastnictví zobrazeného nebo použitého na našich Webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu vlastníka Duševního vlastnictví. Společnost Badoo agresivně prosazuje svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu zákona. Názvy a loga společnosti Badoo nesmí být použity žádným způsobem, včetně reklamy nebo propagace týkající se distribuce materiálů na našich Webových stránkách, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Badoo. Společnost Badoo zakazuje použití jakéhokoli loga společnosti Badoo nebo kterékoli z jejích přidružených společností jako součásti odkazu na jakoukoli Webovou stránku nebo z ní, pokud společnost Badoo takový odkaz předem písemně neschválí. Spravedlivé používání duševního vlastnictví společnosti Badoo vyžaduje řádné potvrzení. Další názvy produktů a společností uvedené na našich Webových stránkách mohou být duševním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny ani kontrolovány společností Badoo.

Společnost Badoo nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Badoo nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony USA bez ohledu na jejich kolizní ustanovení.

Pokud neuplatníme žádné právo nebo ustanovení těchto Podmínek, nebude to považováno za vzdání se těchto práv. Pokud soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi ohledně naší Služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které jsme mezi sebou mohli ohledně Služby uzavřít.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit podle vlastního uvážení. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu, pokusíme se o tom informovat alespoň 30 dní předtím, než nové podmínky vstoupí v platnost. Co se považuje za podstatnou změnu, bude určeno na základě našeho výhradního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejím používáním po nabytí účinnosti těchto změn souhlasíte s tím, že se budete řídit upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte Službu používat.